Home > nieuws

22 september 2017 - Agenda Algemene Ledenvergadering

                                                                                 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 september 2017 om 20.00 uur in  clubhuis "Goed Genog"  te Abbekerk.

 

Stemrecht hebben alle aanwezige leden. Desgewenst kan men het stemrecht overdragen d.m.v. een schriftelijke verklaring waarbij aangetekend dat een lid ten hoogste vijf stemmen mag uitbrengen. Donateurs hebben een adviesstem. 

 

Agenda:

 

1.Opening.

2.Mededelingen en ingekomen stukken.

          * Berichten van verhindering.

          * Nix -18, hoe gaan we hier mee om

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 30 september 2016.

4. Jaarverslagen seizoen 2016 - 2017.

         * Algemene zaken

         * Wedstrijd zaken

         * Jeugdcommissie

         * Financieel verslag (inzage in de financiële stukken 30 min. voor aanvang van de vergadering.)

   5. Verslag kascontrolecommissie en aanstellen nieuw reservelid.

   6. Financiële begroting seizoen 2017 - 2018

   7.Bestuursverkiezing.

        Aftredend volgens rooster: René Smit (niet herkiesbaar)

                                                Martine Jansen (niet herkiesbaar)          

(Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden tot 5 minuten voor aanvang van de vergadering. Elke kandidaat dient een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat  zijn/haar kandidatuur tenminste door 5 leden wordt gesteund)

 

7a. Aanvulling bestuur                                                                                                              

8. Stichting "de VALCK".

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Het bestuur.

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 september 2016

 

1. Opening

Voorzitter Dirk Poot opent de vergadering en telt 24 aanwezigen. Dit is met de aanwezige jeugdcommissieleden maar zonder bestuursleden. Geen grote opkomst vooral ouders van jeugdleden worden al jaren gemist, maar diegenen die er wel zijn worden welkom geheten.

Positief is dat het aantal Vutters wat druk is binnen de hekken van de club weer gestaag groeit, hierdoor worden toch heel veel dingen gerealiseerd.

De keuken is nagenoeg klaar. Er hebben heel veel mensen een aandeel geleverd aan dit project en zonder iemand tekort te willen doen noemt Dirk toch de naam van Xander Tuil. Hij is degene die belangeloos de keuken gemaakt heeft. Ook het bedrijf waar Xander werkt (Vlaar interieurbouw) zijn wij zeer erkentelijk.

De banken in de tribune hebben een nieuw verfje gekregen.

De vangnetten zijn vervangen en de opvangmeters zijn groter gemaakt. Dit dmv de vangnetten vanaf het voormalig terrein van SEW.

 

2. Ingekomen stukken

Berichten van verhindering zijn binnengekomen van:

W. Smit, fam. v. Schoonevelt, Fam. Knijn, A. Koorn, A. Zijlstra, R. Blaauwbroek, M. Blaauwbroek, M. Worp, S. v. Saarloos, R. Zuurbier, A. v. Kampen, A. Ros, J. Meijners, J. Wijnker, A. Buis, A. de Beurs, P. Uitentuis.

Voorzitter Dirk > vanuit de gemeente Medemblik is bericht gekomen dat de voorgenomen plannen omtrent de bezuinigingen in de koelkast gezet zijn. Het boek is zeker nog niet uit dus we wachten op de volgende ronde en blijven zeker alert.

                          > er loopt een verzoek aan de gemeente om de bomensingel te snoeien. We zijn zelf al deels begonnen maar kregen een rode kaart en moesten stoppen. Er is gesteld dat er niets meer aan groot onderhoud gedaan wordt zolang er geen beslissing over het geheel is genomen. We wachten af.

 

3. Notulen 25 september 2015

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

 

4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016

4.1       Algemene zaken > het jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd

4.2       Wedstrijd zaken > er is geen wedstrijdjaarverslag

4.3       Jeugdcommissie > verslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

4.4       Financieel verslag > Melissa Simonis verduidelijkt het e.e.a. Sommige inkomsten zijn beduidend minder. Ook het donateursgeld wordt gemist. Er zijn geen vragen dus ook dit verslag wordt goedgekeurd.

 

5. Verslag kascommissie

De commissie bestond dit jaar uit M. Bruinsma en D. Zutt. Zij delen mee dat er geen gebreken zijn gevonden. De stukken worden akkoord bevonden.

M. Bruinsma treedt af en D. Zutt zal nog een jaar in functie zijn, T. de Hoon gaat hem assisteren. Als reservelid stelt H. Buis zich beschikbaar en L. Wit gaat als reserve-reservelid in de boeken.

 

6. Begroting 2016-2017

De begroting vwb de kantine-inkomsten is iets lager ingesteld. Er was dit seizoen al geen Spar-opwarmtoernooi. Er zijn geen vragen.

 

7. Bestuursverkiezing

Er zijn geen tegenkandidaten voor de herkiesbare M. Simonis en zij wordt als penningmeester opnieuw aangesteld.

7a. Aanvulling bestuur

Een extra punt voor iets wat zeker extra aandacht verdiend. De voorzitter houdt een stevig pleidooi voor aanvulling. De mensen die er nu zitten zijn trouwe mensen maar fris bloed is nodig.

Ook voor de diverse taken op het veld zijn moeilijk mensen te vinden. Het wordt een bedreiging voor het voortbestaan van de club.

 

8. St. de Valck

Sj. Ros legt uit wat de stichting inhoudt en benadrukt het nut ervan. Hij roept tevens de aanwezigen op om lid te worden van de “club van 100”. Hij benadrukt dat het geld uitsluitend gebruikt voor voetbalzaken en/of structurele zaken, dus niet voor feestjes e.d.

Hij stelt het bestuur voor aan de aanwezigen: dhrn. B. Odie, N. Struik en hijzelf.

Hij legt de cijfers uit. Doordat de boekhouding over een kalenderjaar gaat ipv over een seizoen zoals bij voetbal gewoon is, ziet e.e.a. er iets anders uit.

De actie “gok de goal” loopt goed.

Uit de aanwezigen komen geen vragen.

 

9. Rondvraag

Joh. Ros > vraagt aandacht voor de bardienst op zondag. Dit is een verplichte dienst voor de leden. Er wordt door sommigen flink de hand mee gelicht. Hij pakt dit dan op om de verenigingen die ons bezoeken niet te duperen. A. v. Elsas (hoofdtrainer) vraagt wie registreert wie verzaakt en daar blijkt het te stroken….dit gebeurt niet. P. Kasten probeert dit op te pakken.

D. Zutt > vraagt om toestemming voor het instellen van een toernooi-/feestcommissie. Hij meldt zich aan. Akkoord.

M. Smit > ziet graag dat er vertrokken wordt vanuit de kantine bij uitwedstrijden. Dit is meestal mogelijk maar soms zijn die tijden zo vroeg dat er geen bezetting is in de kantine. Er wordt gesteld dat het de begeleiders vrij staat te vertrekken van waar men wil.

P. de Leeuw> noemt de reiscommissie Grijs-Rood-Zwart (opgericht 30-8-1980) op. Deze commissie heeft heel veel plezier bezorgd aan hun leden maar door vergrijzing wordt deze club opgeheven. Het batige saldo van 150,- wordt overhandigd aan de voorzitter met als restrictie dat het gebruikt zal worden t.b.v. de jeugd. Bedankt voor de geste!

 

11. Sluiting

Voorzitter D. Poot sluit de vergadering en verzoekt de aanwezigen het financieel verslag niet mee naar huis te nemen `je legt je eigen huishoudboekje ook niet op straat`.

Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en deelt mee dat de eerste consumptie van de club is.

 

 

MJ13-9-´17

 

 Terug naar de homepage